Hủ thuỷ tinh có nắp nhựa TP-500D

Gọi để biết giá
Thố thủy tinh
Mã SKU: Hủ thuỷ tinh có nắp nhựa TP-500D

V: 590 ml

24 cái/thùng

Tổi thiểu 500 cái

phone

0772043025